Robert Hofmann, Rapid Prototyping

P R O J E K T D A T E N:

Bautyp: Zwei kombinierte Produktionshallen inkl. Büros
Bauherr: Robert Hofmann GmbH
Standort: 96215 Lichtenfels
Leistungen von Borgel Elementbau:
3.900 m² Planum-27 gedämmte Fassade

Außenansicht Robert Hofmann, Rapid Prototyping, Borgel Projekte

P R O J E K T E   I M   Ü B E R B L I C K

Menü